Naša ponuda

Softverski paket Vizija namenjen materijalno-finansijskom poslovanju u oblasti farmaceutske delatnosti. Lider na tržištu programa za apoteke.                                                                                 

Naša rešenja se mogu koristiti na različitim sistemskim platformama (Windows operativni sistemi, Linux operativni sistemi, MS-DOS)

APOTEKA FIS - farmaceutski informacioni sistem

Programski paket VIZIJA namenjen je za podršku materijalno finansijskom poslovanju u oblasti farmaceutske delatnosti. Sastoji se od sledećih modula:   

 • održavanje osnovnih baza podataka
 • inventarisanje
 • naručivanje
 • zaduženja sa kalkulacijom i nivelacijom cena
 • razduženja putem blagajne, recepata, naloga za pomagala, eksternih faktura, galenske proizvodnje
 • cenovnici
 • finansijski izveštaji
 • izveštaji o materijalnom stanju
 • izrada sigurnosnih kopija podataka
 • komunikacija sa IZIS-om                                                                                                 

Osnovne karakteristike programa:

 • trenutno ažurno materijalno finansijsko stanje
 • korišćenje 2D i 3D bar kod čitača
 • izrada elektronskih faktura za recepte i pomagala
 • podrška za fiskalne jedinice (2 računara mogu da dele jednu FJ)
 • potpuna integracija sa knjigovodstvenim programom
 • detaljno korisničko uputstvo

KNJIGOVODSTVO

Knjigovodstveni program namenjen je primeni u budžetskim i privatnim ustanovama. Funkcije koje su podržane programom: - Unos i knjiženje naloga, - Izveštaji: knjiga ulaznih faktura, zaduženje po jedinicama, potraživanje dobavljača, obaveze po dobavaljačima, analitička kartica, sintetička kartica, glavna knjiga, dnevnik knjiženja, zaključni list, bruto bilans, analitički bruto bilans.

Program sadrži generisanje knjige primljenih računa (KPR) i knjige izdatih račun (KIR) iz samih naloga za knjiženje. Nije potrebno posebno vođenje navedenih evidencija.

Program se koristi i za sva druga knjiženja u ustanovi.

Posebno je razvije modul za plaćanje prema dobavljačima koji sadrži: - stanje obaveza dobavljača sa predlogom plaćanja, - obaveze za plaćanje dobavljaču sa zadatim datumom dospeća, - formiranje predloga plaćanja, - izvršena plaćanja, - pregled ostvarenih kasa po dobavljaču u periodu, - otvorene stavke za dobavljače, - opis zatvaranja računa dobavljača po uplatama, - preglede računa dobavljača koji nisu plaćeni, - pregled izvršenih plaćanja.

Za praćenje plaćanja kupaca postoje sledeći izveštaji: - potraživanje kupaca, - otvorene stavke, - računi kupca sa izvršenim plaćanjima.

Sa programom korisnik dobija KONTNI PLAN prilagođen budžetskim/privatnim korisnicima koji možete dalje samostalno menjati i koristiti.

Prednosti primene programa: - tačan prenos podataka iz programa VIZIJA - na osnovu šema knjiženja programsko generisanje naloga za knjiženje spremnih za knjiženje, - nema potrebe za posebnim knjiženjima u glavnu knjigu (glavna knjiga se generiše iz samih naloga), - nema potrebe posebnog vođenja primljenih računa i knjige izdatih računa, - podaci se unose SAMO JEDNOM na mestu nastanka. Na primer, podaci za ulazni račun: dobavljač, broj računa, datum računa, datum valute, iznos računa, primljeni PDV, kalkulisani PDV, zaduženje jedinice-apoteke uneti su ili generisani u apoteci i korsite se direktno u nalogu za knjiženje u knjigovodstvu. Knjigovodstveni program koriste sledeći korisnici.

Program za obračun zarada.

Programski paket PLATE koristi se za obračun zarade radnika preduzeća, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika. Obuhvata vrste sati za prekovremni rad, dežurstva, stimulacije, obustave, kredite, članarine, posebne doprinose, beneficirani radni staž, kapitaciju. Program exportuje sve potrebne izveštaje kao što su: PPP PD prijave, elektronski virmani, RAD obrasci, izveštaje koji se dostavljaju registru zaposlenih, M4 obrazac, IPL-ovi, obrazac PPP-PO itd (svaki izveštaj sa ekrana se dirketno može exportovati u word ili excel dokument). Obračunava se bolovanje preko 30 dana i porodiljsko odsustvo sa svim pratećim dokumentima. Program takođe ima i module za: upravni i nadzorni odbor, putne troškove, službeni put, dobrovoljno penziono osiguranje, volontere, ugovore o delu, otpremnine, jubilarne nagrade, autorski honorar, privremene i povremene poslove, porez na prihode od kapitala,  naknada štete, dnevnice, neiskorišćen godišnji odmor, solidarna pomoć,  ugovor o dopunskom radu (uz sve ove module idu PPP PD prijave, elektronski ili štampani nalozi za plaćanje, spiskovi bankama i niz dugih potrebnih izveštaja...)

Program za osnovna sredstva

Program za osnovna sredstva upotpunjava uz knjigovodstveni i program za obračun zarada kompletno sve potrebe materijalno finansijkog stanja, sa dodatkom Sitnog inventara. Program za evidenciju osnovnih sredstava obuhvata pregled svakog osnovnog sredstva u preduzeću. Osnovno sredstvo karakteriše inventarni broj, naziv, konto, organizacioni deo, amortizaciona grupa, asortimanska grupa, datum nabavke, aktiviranja, nabavna vrednost, vek trajanja itd. Obračunava se amortizacija i dobijaju izveštaji: kartica svakog osnovnog sredstva, rekapitulacija po kontu, po org. delu, amortizacionoj grupi, stanje na dan, popisne liste itd.

Pha soft je dobitnik Diskobolosa u kategoriji zdravstva